• Haeder002.jpg
  • header5.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Sport.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Ugdymą karjerai progimnazijoje vykdo:

Simona Domkutė

Mokinių ugdymo karjerai paslaugos progimnazijoje

Ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti. Šiuo atveju karjera suprantama kaip visą žmogaus gyvenimą trunkantis procesas, nes atsižvelgiant į asmens raidos ypatumus, kintamas visuomenės ir darbo rinkos sąlygas, keičiasi žmogaus bendrosios ir specialiosios karjeros kompetencijos ir jų įgyvendinimas profesinėje veikloje. Kitaip tariant, XXI amžiuje sėkmingą asmens karjerą nusako gebėjimas mokytis visą gyvenimą, reaguoti į pokyčius visuomenėje ir darbo rinkoje bei prie jų prisitaikyti.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Misija – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas ir padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie taptų asmenimis, gebančiais sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, pasirinkti ir įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo.

Vizija – asmens savirealizacijai padedanti, asmeniui ir visuomenei naudinga, veiksmingai funkcionuojanti ir finansiškai tvari mokiniams teikiamų karjeros paslaugų sistema, kuri yra integrali bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sistemos dalis.

Mokiniams teikiamas karjeros paslaugas sudaro:

1. ugdymo karjerai paslaugos,

2. karjeros konsultavimo paslaugos,

3. karjeros informavimo (kartu su profesiniu veiklinimu) paslaugos,

4. karjeros į(si)vertinimui ir darbo paieškai skirtos priemonės, kurios yra nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas mokinio atžvilgiu.

Mokinio karjeros kompetencijos yra šios:

•savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);

•karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);

•karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);

•karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

Pagrindiniai dokumentai:

• Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

• Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

Metodinė medžiaga:

• Mokinio knyga

• Mokytojo knyga

Naudingos nuorodos mokiniams:

http://kps.lmitkc.lt

http://www.euroguidance.lt 

http://www.mukis.lt/

 www.aikos.smm.lt