• Sport.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • header5.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • Haeder002.jpg

logotipas
 
ES fondu logo  EDUKA dienynas  valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

ŠIAULIŲ RAJONO GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

1. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuri orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą klasėse, mokyklos bendruomenėje, visuomenės atsakomybės, aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, priimant atsakomybę už savo pasirinkimus.

2. Socialinei-pilietinei veiklai skiriama ne mažiau kaip 12 valandų (pamokų) per mokslo metus.

3. Išskiriamos šios veiklos kryptys: kūrybiškumas, veikla/veiksmas, pagalba.

4. Socialinė-pilietinė veikla vykdoma per pažintines dienas, išvykas, projektus, renginius, kultūrines programas, prevencines programas, profesinės karjeros planavimo programas ir individualiai, bet ne pamokų metu.

5. Socialinę-pilietinę veiklą organizuoja dalykų mokytojai, siedami su pamokų temomis, klasių vadovai, mokyklos administracija, pagalbos specialistai, bibliotekininkas, socialiniai partneriai. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimą koordinuoja direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

6. Mokinys savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia „Socialinės-pilietinės veiklos dienoraštyje“, kurį laiko klasės vadovo kabinete.

7. Klasės vadovas kiekvieną mėnesį patikrina mokinių dienoraščių duomenis ir socialinę-pilietinę veiklą fiksuoja elektroniniame dienyne. Pusmečio ir metų pabaigoje socialinė-pilietinė veikla vertinama „įskaityta“ ar „neįskaityta“.