• Sport.jpg
 • Haeder002.jpg
 • header5.jpg
 • mokykla_fasadas.jpg
 • header-vaikai.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Progimnazijos taryba – aukščiausioji progimnazijos savivaldos institucija, telkianti progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam progimnazijos valdymui, padedanti spręsti progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems progimnazijos interesams.

 

Progimnazijos tarybos nariai:

Tėvų atstovai:

 • Rita Paukštė (pirmininkė);
 • Evaldas Astrauskas;
 • Rūta Galkauskė;
 • Danutė Jakubkienė;
 • Laima Šuipienė.

Mokytojų atstovai:

 • Albinas Klumbys – fizinio ugdymo mokytojas metodininkas;
 • Rasa Podvisockienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Asta Povilaitytė – matematikos mokytoja metodininkė;
 • Lina Radžienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Aušra Višniauskienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.

Mokinių atstovai:

 • Juras Jagminas – 8a kl. mokinys;
 • Adelė Janulytė – 8a kl. mokinė;
 • Gustas Norvaišas – 6b kl. mokinys;
 • Emilė Petkevičiūtė – 8a kl. mokinė;
 • Žygimantas Vozgirdas – 8a kl. mokinys.

Progimnazijos taryba sudaroma iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Progimnazijos tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato progimnazijos direktorius.
Į progimnazijos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba.
Progimnazijos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu progimnazijos tarybos posėdyje.

Progimnazijos taryba atlieka tokias funkcijas:

 1. Teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 2. Pritaria progimnazijos strateginiam planui, metiniam progimnazijos veiklos planui, progimnazijos nuostatams, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems progimnazijos direktoriaus.
 3. Teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.
 4. Kolegialiai svarsto progimnazijos lėšų naudojimo klausimus.
 5. Išklauso progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.
 6. Teikia siūlymus progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.
 7. Svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus progimnazijos direktoriui.
 8. Teikia siūlymus dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
 9. Svarsto progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

Progimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito progimnazijos bendruomenei.