• Haeder003.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • Haeder002.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Lieuvai-100.jpg
  • header5.jpg

1.Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą:

1.1. Tobulinti pamokos vadybą;

1.2. Tobulinti individualios mokinio pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemą;

1.3. Plėtoti neformaliojo švietimo ir projektines veiklas;

1.4. Tęsti mokyklos ugdymo(si) bazės modernizavimą.

2. Stiprinti ir plėtoti mokyklos ir vietos bendruomenės sąveiką, siekiant patrauklios mokyklos įvaizdžio:

2.1. Efektyvinti mokytojo, klasės vadovo, pagalbos mokiniui specialistų darbo metodus bendradarbiaujant su mokinių tėvais;

2.2. Plėtoti mokyklos ir socialinių partnerių ryšius.