• Haeder002.jpg
  • header5.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Sport.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Biblioteka

Biblioteka – informacijos ir moksleivių užimtumo centras, mokymo ir mokymosi vieta su informacine bei technine baze, siekianti patenkinti mokyklos bendruomenės informacijos poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Socialinis pedagogas konsultuoja, teikia pagalbą

Logopedo, specialiojo pedagogo pagalba teikiama mokiniams

 2016 – 2017 mokslo metų II pusmečio konsultacijų grafikas

Ugdymą karjerai progimnazijoje vykdo: Valentina Kižienė.

Mokinių ugdymo karjerai paslaugos progimnazijoje

Ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti. Šiuo atveju karjera suprantama kaip visą žmogaus gyvenimą trunkantis procesas, nes atsižvelgiant į asmens raidos ypatumus, kintamas visuomenės ir darbo rinkos sąlygas, keičiasi žmogaus bendrosios ir specialiosios karjeros kompetencijos ir jų įgyvendinimas profesinėje veikloje. Kitaip tariant, XXI amžiuje sėkmingą asmens karjerą nusako gebėjimas mokytis visą gyvenimą, reaguoti į pokyčius visuomenėje ir darbo rinkoje bei prie jų prisitaikyti.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Misija – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas ir padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie taptų asmenimis, gebančiais sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, pasirinkti ir įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo.

Vizija – asmens savirealizacijai padedanti, asmeniui ir visuomenei naudinga, veiksmingai funkcionuojanti ir finansiškai tvari mokiniams teikiamų karjeros paslaugų sistema, kuri yra integrali bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sistemos dalis.

Mokiniams teikiamas karjeros paslaugas sudaro:

1. ugdymo karjerai paslaugos,

2. karjeros konsultavimo paslaugos,

3. karjeros informavimo (kartu su profesiniu veiklinimu) paslaugos,

4. karjeros į(si)vertinimui ir darbo paieškai skirtos priemonės, kurios yra nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas mokinio atžvilgiu.

Mokinio karjeros kompetencijos yra šios:

•savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);

•karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);

•karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);

•karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

Pagrindiniai dokumentai:

• Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas;

• Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis.

Metodinė medžiaga:

• Mokinio knyga;

• Mokytojo knyga.

Naudingos nuorodos mokiniams:

http://kps.lmitkc.lt

http://www.euroguidance.lt 

http://www.mukis.lt/

 www.aikos.smm.lt

 valgyklos meniu

GERB. TĖVELIAI, SIŪLOME SUSIPAŽINTI SU VALGIARAŠČIAIS.

Kiekvienos dienos meniu yra skelbiamas viešai informacijos stende mokyklos valgykloje, bei atskirai grupėse, todėl tėvai nuolatos informuojami ką vaikai valgė dienos metu (prireikus kai kurie patiekalai ar gėrimai gali būti keičiami). Esant nenumatytoms aplinkybėms, valgiaraštis gali keistis.

Nuo 2020-09-01 galiojantys 20 dienų valgiaraščiai:

Perspektyvinis 1–3, 4–7 metų valgiaraštis.

6-10 metų 20 dienų valgiaraštis:

11 metų ir vyresnių 20 dienų valgiaraštis:

2024 m. sausis

1 savaitės valgyklos meniu (2024-01-08, 09, 10, 11, 12); 

2 savaitės valgyklos meniu (2024-01-15, 16, 17, 18, 19); 

3 savaitės valgyklos meniu (2024-01-22, 23, 24, 25, 26); 

4 savaitės valgyklos meniu (2024-01-29, 30, 31, 02-01, 02). 

2024 m. vasaris

1 savaitės valgyklos meniu (2024-02-05, 06, 07, 08, 09); 

2 savaitės valgyklos meniu (2024-02-12, 13, 14, 15); 

3 savaitės valgyklos meniu (2024-02-19, 20, 21, 22, 23); 

4 savaitės valgyklos meniu (2024-02-26, 27, 28, 29, 03-01). 

2024 m. kovas

1 savaitės valgyklos meniu (2024-03-04, 05, 06, 07, 08); 

2 savaitės valgyklos meniu (2024-03-12, 13, 14, 15); 

3 savaitės valgyklos meniu (2024-03-18, 19, 20, 21, 22); 

4 savaitės valgyklos meniu (2024-03-25, 26, 27, 28, 29). 

2024 m. balandis

1 savaitės valgyklos meniu (2024-04-08, 09, 10, 11, 12); 

2 savaitės valgyklos meniu (2024-04-15, 16, 17, 18, 19); 

3 savaitės valgyklos meniu (2024-04-22, 23, 24, 25, 26); 

4 savaitės valgyklos meniu (2024-04-29, 30, 05-02, 03). 

2024 m. gegužė

1 savaitės valgyklos meniu (2024-05-06, 07, 08, 09, 10); 

2 savaitės valgyklos meniu (2024-05-13, 14, 15, 16, 17); 

3 savaitės valgyklos meniu (2024-05-20, 21, 22, 23, 24); 

4 savaitės valgyklos meniu (2024-05-27, 28, 29, 30, 31).