• header-vaikai.jpg
 • mokykla_fasadas.jpg
 • Sport.jpg
 • header5.jpg
 • Haeder002.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Logopedo, specialiojo pedagogo pagalba teikiama mokiniams

 

DAIVA GASAITIENĖ

vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė

1 aukštas, 114 kabinetas 

Dirba: pirmadienį – ketvirtadienį.

 

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos specialiosios pedagogės pagalbos teikimo tvarka.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo paskirtis – padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias.

Mokykla sudaro sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą bei būtiną švietimo pagalbą.

Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymą organizuoja vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V – 1795 ir šio skyriaus nuostatomis, bei atsižvelgia į:

 • formaliojo švietimo programą;
 • mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;
 • į specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos poreikį (specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo išvadas, pedagoginių psichologinių tarnybų rekomendacijas);
 • esamas mokyklos galimybes.

Pagalbos teikėjai ir gavėjai:

Pagalbos mokiniams teikėjai – Vaiko gerovės komisija, dalyko mokytojas, specialusis pedagogas, logopedas.

Pagalbos gavėjai – specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.


Programos:

Pritaikyta programa. Teisės aktuose nurodoma, kad dalyko programos pritaikymas gali būti rekomenduojamas, kai vaikui nustatomi ilgalaikiai, stabilūs SUP. Ugdymo programa pritaikoma, kai mokinio pasiekimai žemesni nei patenkinamo lygio, neatitinka 2 metų laikotarpiu nurodytų mokinių pasiekimų lygių požymių. Pritaikymo lygiai: nuo 1-2 dalykų ar ugdymo sričių iki dalyko turinio visiško keitimo ir pritaikymo veikloms, savarankiškumo, socialiniams įgūdžiams ugdyti. Pritaikytos programos pagrindas gali būti supaprastinta  ir palengvinta tos pačios klasės dalykoprograma, padedanti siekti mokinio patenkinamo pasiekimų lygio. Turinys turi sietis ir derėti su bendru ugdymo klasėje turiniu, užtikrinant, kad ugdytinis, besimokantis pagal pritaikytą programą, dalyvautų bendroje klasės veikloje ir teminiu požiūriu mokytųsi to paties, skirtųsi tik nagrinėjamo dalyko apimtys ir temų nagrinėjimo gilumas.

Individualizuota programa. Individualizuojant programą mokiniams, svarbu: paprastinti,  konkretinti, siaurinti jos turinį, daugiau laiko skiriant svarbiausių gebėjimų ugdymui, atsižvelgiant į praktinį žinių pritaikymą gyvenime, daugiau laiko skiriant kartojimui. Ugdymo turinys gali būti orientuotas ne į Bendrąsias ugdymo programas, bet į mokinio socialinių, orientacinių gebėjimų bei savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimą. 

Mokykloje veikia vaiko gerovės komisija, kuri:

 • analizuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdimosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
 • analizuoja teikiamos švietimo pagalbos veiksmingumą;
 • atlieka vaikų, turinčių spec. poreikių pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų mokyklos direktoriui dėl specialiojo ugdymo šiems mokiniams skyrimo LR švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • teikia rekomendacijų tėvams (globėjams), pedagogams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą;
 • tvarko specialiųjų ugdimosi poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje;
 • Siūlo tėvams (globėjams) vaiko specialiuosius ugdimosi poreikius įvertinti Šiaulių rajono PPT.

Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dalykų Bendrąją programą pritaiko arba individualizuoja dalyko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių ugdymosi poreikius, mokyklos Vaiko gerovės komisijos, Pedagoginės psichologinės tarnybos, mokykloje dirbančių specialistų rekomendacijas.

Dalyko mokytojas:

 • pastebėjęs mokinio ugdymosi sunkumus, apie tai informuoja specialųjį pedagogą ir pateikia rašto darbus;
 • su specialiuoju pedagogu aptaria mokinio pasiekimus, numato darbo būdus;
 • negerėjant mokymosi rezultatams, kreipiasi į mokyklos Vaiko gerovės komisiją;
 • konsultuojamas specialiojo pedagogo rengia pritaikytas ir individualias programas ir jas aprobuoja mokyklos Vaiko gerovės komisijoje;
 • planuoja mokymo strategijas, darbo būdus ir metodus, kuriuos taikys ugdymo procese;
 • kiekvieno pusmečio pradžioje suplanuoja mokinio pasiekimus ir pusmečio gale juos pažymi sutartiniais ženklais;
 • mpkslo metų gale pasiekimų lape aprašo mokinio pasiekimus ir mokymosi strategijas, darbo būdus ir metodus, kurie turėjo didžiausią poveikį;
 • pastebėjęs mokinio mokymosi rezultatų pagerėjimą ir gavęs tėvų sutikimą kreipiasi į mokyklos Vaiko gerovės komisiją dėl programos nutraukimo.

 Specialusis pedagogas:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimo, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdimosi poreikius;
 • teikia specialiąją pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdimosi poreikių;
 • bendradarbiauja su mokytojais, kitais specialistais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais.
 • konsultuoja mokytojus rengiant pritaikytas ir individualias Bendrąsias programas, parenkant darbo su specialiųjų poreikių mokiniais mokymo būdus, metodus; pataria, kaip pritaikyti mokomąją medžiagą, mokymo priemones;
 • konsultuoja tėvus specialiojo ugdymo klausimais ir informuoja apie ugdimosi pažangą, sunkumus, problemas, nurodo būdus, kaip padėti vaikui;
 • veda individualias, pogrupines pamokas specialiųjų poreikių mokiniams pamokų metu, padeda jiems įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdimosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 Logopedas:

 • tiria mokinių kalbą, , nustato kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus;
 • sudaro kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimo programas;
 • taiso mokinių kalbos ir kalbėjimo trūkumus;
 • bendradarbiauja su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese;
 • sudaro individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
 • šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Ugdant specialiųjų poreikių vaikus, sėkmę lemia:

 • ankstyvas sutrikimų nustatymas ir įvertinimas. Jei pastebima, kad kai kuriems ugdytiniams sunkiau sekasi mokytis, nepalikime to savieigai ir nelaukime, kad viskas savaime susitvarkys. Labai svarbu kuo anksčiau išsiaiškinti negales, sutrikimus ir pradėti teikti pagalbą;
 • tinkamai parinkta ir sudaryta ugdymo programa. Programa sudaroma konsultuojant spec. pedagogui, logopedui, psichologui. Programa, atitinkanti vaiko galias, nepažeidžia jo savigarbos, motyvuoja mokymuisi;
 • pakartotinis specialiųjų poreikių įvertinimas. Pažintinių procesų lygmuo nebūtinai išlieka nekintantis visą gyvenimą;
 • geras mikroklimatas klasėje. Pagarbos vienas kitam taisyklės, priklausymo bendruomenei poreikio tenkinimas, savigarbos ugdymas ir palaikymas;
 • šeimos požiūris į vaiko negalę;
 • pastovus specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos suteikimas;
 • šeimos bendradarbiavimas su mokykla.